I. Mokinių savivalda „Savi“

Mokinių savivalda „Savi“ — aukščiausia gimnazijos mokinių savivaldos institucija.

Mokinių savivaldos „Savi“ susirinkimai vyksta kiekvieną pirmadienį po 3 pamokų arba prireikus.

II. Mokinių savivaldos „Savi“ pagrindinės funkcijos:

Organizuoti mokinių savivaldos ir klasių seniūnų susirinkimus.

Koordinuoti klasės seniūnų veiklą.

Dalyvauti mokinių teisių gimnazijoje gynimo svarstymuose.

Vykdyti  bendravimą ir bendradarbiavimą su kitų mokyklų savivaldų institucijomis, ŠMT (Šilutės rajono mokinių taryba), jaunimo asociacijomis.

Organizuoti, padėti organizuoti renginius, akcijas, konferencijas, projektus, seminarus ir kt.

Kartu su mokyklos pedagogais ir administracija rūpintis drausmės ir tvarkos palaikymu gimnazijoje.

Rengti siūlymus perspektyvinei veiklos programai.

Skirti 7 narius kaip mokinių atstovus į gimnazijos tarybą.

Teikti pasiūlymus, susijusius su gimnazijos veikla, su mokinių ugdymu ar ugdymusi, raštu ar žodžiu mokyklos administracijai ir gauti atsakymą.

III. Mokinių savivaldos „Savi“ nario rinkimai

Mokinių savivaldos nariu gali būti bet kuris gimnazijos mokinys, panoręs dalyvauti mokinių savivaldos veikloje bei užpildęs prašymą mokinių savivaldos pirmininkui.

Mokinių savivaldą sudaro neribotas mokinių skaičius iš 1-4 klasių. Savivalda uždaru balsavimu išrenka pirmininką, 3 pavaduotojus, sekretorių.

Mokinių savivaldos nario įgaliojimų laikas trunka tol, kol mokinių savivaldos narys mokosi gimnazijoje. Mokinių savivaldos narys turi teisę atsistatydinti, raštu nurodęs atsistatydinimo priežastis, kurios, nariui pageidaujant, gali būti paskelbtos viešai.

Mokinių savivaldos narys gali būti pašalintas iš mokinių savivaldos, pažeidus mokinio vidaus ir elgesio taisykles.

Baigiamosios (4) klasės mokiniai, turi teisę nedalyvauti mokinių savivaldos susirinkimuose, apie tai iš anksto pranešę mokinių savivaldos pirmininkui, bet privalo būti mokinių savivaldos veiklos konsultantais-patarėjais – tai jų pareiga.

IV. Mokinių savivaldos „Savi“ pirmininko rinkimai

Mokinių savivaldos pirmininką renka mokinių savivaldos nariai uždaru balsavimu.

Rinkimai laikomi įvykusiais, kai balsavime dalyvavo 2/3 savivaldos narių.

Mokinių savivaldos pirmininkas gali atsistatydinti pateikęs pareiškimą su nurodytomis priežastimis, lėmusiomis tokį jo poelgį.

Mokinių savivaldos pirmininkas gali būti atstatydintas 2/3 savivaldos narių pageidavimu.

V. Mokinių savivaldos „Savi“ pirmininko pareigos

Organizuoti mokinių savivaldos veiklą.

Rengti mokinių savivaldos veiklos planą.

Informuoti klasių seniūnus apie mokinių savivaldos nutarimus ir veiklą gimnazijoje.

Tiksliai ir aiškiai paskirstyti su mokinių veikla susijusias užduotis klasių seniūnams bei mokinių savivaldos nariams.

Kaip mokinių atstovui, bent kartą per mėnesį, susitikti su mokyklos administracija ir aptarti mokinių veiklos problemas.

Atsakyti į klasių seniūnų pateiktus mokinių savivaldai klausimus.

Po I-jo ir II-jo pusmečio teikti mokinių savivaldos veiklos ataskaitas klasių seniūnams.

VI. Mokinių savivaldos „Savi“ pirmininko pavaduotojų ir sekretoriaus pareigos

Pavaduoti mokinių savivaldos pirmininką šiam negalint atlikti pareigų (ligos, išvykimo ir kt. atvejais).

Koordinuoti pasirinktą veiklos sritį.

Sekretorius rašo skelbimus, susirinkimų protokolus, skelbia nutarimus, kai jam tai nurodo mokinių savivaldos pirmininkas ar pavaduotojas, taip pat  registruoja visus mokinių savivaldos dokumentus.

VII. Mokinių savivaldos „Savi“ nario pareigos

Lankyti mokinių savivaldos susirinkimus.

Dalyvauti mokinių savivaldos veikloje pagal pasirinktą arba paskirtą veiklos sritį.

Vykdyti mokinių savivaldos susirinkimuose nutartą veiklą.

Atstovauti mokiniams, kai priimami svarbūs ugdymo ar mokinių veiklos sprendimai.