Lyderių laikas

Gimnazija:

 • vadovaudamasi Švietimo ir mokslo ministro tvirtinamomis bendrosiomis programomis, atsižvelgdama į vietos ir Gimnazijos bendruomenės reikmes, taip pat mokinių poreikius ir interesus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį;

 

 • rengia neformaliojo vaikų švietimo, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas papildančius bei mokinių poreikius tenkinančius šių programų modulius;

 

 • vykdo pagrindinio, vidurinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo programas, mokymo sutartyse sutartus įsipareigojimus, užtikrina geros kokybės švietimą;

 

 • vykdo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, brandos egzaminus Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

 

 • organizuoja mokinių neformalųjį švietimą, integruoja jį į bendrąjį lavinimą;

 

 • sudaro palankias sąlygas veikti mokinių organizacijoms, skatinančioms mokinių dorovinį, tautinį, pilietinį sąmoningumą, patriotizmą, puoselėjančioms kultūrinę ir socialinę brandą, padedančioms tenkinti saviugdos ir saviraiškos poreikius;

 

 • teikia informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę,  rūpinasi mokinių sveikatos priežiūra, vykdo profesinį orientavimą, konsultavimą;

 

 • vykdo mokinių žalingų įpročių ir nusikalstamumo prevenciją Gimnazijos bendruomenėje;

 

 • organizuoja tėvų (rūpintojų) pageidavimu apmokamas papildomas paslaugas (klubus, būrelius, stovyklas, ekskursijas ir kita) teisės aktų nustatyta tvarka;
 • sudaro sąlygas darbuotojams profesiškai tobulėti;

 

 • užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymosi ir darbo aplinką;

 

 • kuria ugdymo turiniui įgyvendinti reikiamą materialinę bazę, vadovaudamasi Švietimo ir mokslo ministro patvirtintais Švietimo aprūpinimo standartais;

 

 • atlieka Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą;

 

 • organizuoja mokinių maitinimą Gimnazijoje;

 

 • organizuoja mokinių, gyvenančių toliau kaip 3 km nuo Gimnazijos, vežiojimą į Gimnaziją ir iš jos;

 

 • koordinuoja Gimnazijos savivaldos institucijų veiklą;

 

 • patikėjimo teise valdo Savivaldybės turtą ir planuoja biudžeto asignavimus;

 

 • viešai skelbia informaciją apie Gimnazijos veiklą Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

 

 • gali organizuoti ir vykdyti vaikų vasaros poilsį;

 

 • atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas;

 

 • mokiniams išduoda mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.