ŠILUTĖS PIRMOSIOS GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS IŠORINIO VERTINIMO

ATASKAITA

2014 m.

Stiprieji gimnazijos veiklos aspektai

1. Kuriamos ir puoselėjamos tradicijos.

2. Įvairūs ir tikslingi gimnazijos ryšiai.

3. Mokiniams patrauklus neformalusis švietimas.

4. Ugdomoji veikla siejama su gyvenimo praktika.

5. Mokiniai aktyvūs pamokose.

6. Geri pasiekimai olimpiadose, konkursuose ir varžybose.

7. Sudarytos sąlygos sėkmingai mokinių asmenybės ir socialinei raidai.

8. Tinkama socialinė pagalba.

9. Kryptingas profesinis švietimas.

10. Paveikus personalo valdymas.

 

Tobulintini gimnazijos veiklos aspektai

1. Pamokos uždavinio, orientuoto į pamatuojamą rezultatą įgyvendinimas.

2. Aktyvaus mokymosi metodų taikymas.

3. Mokymo(-si) veiklų diferencijavimas ir gabių mokinių ugdymas pamokoje.

4. Įsivertinimo rezultatų panaudojimas.

5. IKT naudojimas pamokose.