Paieška

Pamokų laikas

1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35
4. 10.55 - 11.40
5. 12.00 - 12.45
6. 12.55 - 13.40
7. 13.50 - 14.35
8. 14.45 - 15.30
Lyderių laikas

ŠILUTĖS PIRMOJI GIMNAZIJA 

 

DIREKTORĖ LAIMA SPIRGIENĖ

VEIKLOS VERTINIMO IŠVADA 

2018-04-10 Nr. 

 

Šilutė

I SKYRIUS

PASIEKTI IR PLANUOJAMI REZULTATAI

 

2.  Einamųjų metų užduotys

(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 6 užduotys)

 

Užduotys

Siektini rezultatai

Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai (kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai, kuriais vadovaudamasis vadovas vertins, ar nustatytos užduotys yra įvykdytos)

2.1. Iki 2018-07-01 pasirengti etatiniam mokytojų darbo apmokėjimui.

 

Parengti mokytojų pareigybių aprašymai, nustatant kontaktinių ir nekontaktinių valandų dermę mokytojui, vyr. mokytojui, mokytojui metodininkui bei ekspertui.

Iki 2018-07-01 susitarta su mokytojais dėl darbo krūvių, numatytos kontaktinės ir nekontaktinės valandos 2018-2019 m. m.

 

Mokytojų pareigybių aprašymai parengti iki 2018-06-15.

Iki 2018-07-01 mokytojams numatytos kontaktinės ir nekontaktinės valandos 2018-2019 m. m. 

Tikslingai paskirstytos valandos, atsižvelgta į etatinio mokytojų apmokėjimo nuostatas.

2.2. Iki 2018-09-01 pasirengti mokytojų veiklos vertinimui.

 

 Parengtos einamųjų metų užduotys pavaduotojams ugdymui.

Suformuluotos ir su mokytojais aptartos einamųjų metų užduotys mokytojams.

Iki 2018-04-30 parengtos einamųjų metų užduotys pavaduotojams ugdymui.

 Iki 2018-06-30 parengtos einamųjų metų užduotys mokytojams.

Priimti aiškūs ir konkretūs susitarimai dėl mokytojų  veiklos, siektinų rezultatų ir vertinimo  2018-2019 m. m.

2.3. Parengti naujus gimnazijos vidaus dokumentus.

Parengti nauji gimnazijos vidaus dokumentai:

-Asmens duomenų tvarkymo gimnazijoje tvarkos taisyklės;

-Darbo tvarkos taisyklės;

- Lygių galimybių užtikrinimo ir įgyvendinimo tvarko aprašas;

-Gimnazijos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas.

Iki  2018-05-20 parengtos Asmens duomenų tvarkymo gimnazijoje tvarkos taisyklės.

Iki 2018- 06-30 parengtas Lygių galimybių užtikrinimo ir įgyvendinimo tvarko aprašas.

Iki 2018-09-01 parengtas Gimnazijos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas.

Iki 2018 -10-10 parengtos naujos Darbo tvarkos taisyklės.