Gimnazija ieško anglų kalbos mokytojo ir matematikos mokytojo.

                                          

 1. Nuo 2020 m. kovo 30 d. pradedame mokyti (s) nuotoliniu būdu.
 2. Mokytojai mokomąją medžiagą pateiks per e dienyną ir/ar e paštu, ir/ar Moodle virtualioje mokymo aplinkoje pagal pamokų tvarkaraštį.
 3. Kiti informacijos perdavimo būdai ir formos gali būti naudojami atskiru mokytojo ir mokinių susitarimu.
 4. Nuotolinis mokymas vyks pagal buvusį pamokų tvarkaraštį ir tokį pamokų laiką

  Pirma pamoka   9.00 – 9.45
  Antra pamoka   9.55 – 10.40
  Trečia pamoka 10.50 – 11.35
  Ketvirta pamoka  11.45 – 12.30
  Penkta pamoka 13.00 – 13.45
  Šešta pamoka 13.55 – 14.40
  Septinta pamoka 14.50 – 15.35

 5. Mokiniai pamokų tvarkaraštyje nurodytu metu galės konsultuotis su dalykų mokytojais telefonais, e paštu,  Moodle sistemos pagalba ar kitais su mokytoju sutartais kanalais.
 6. Pirmąsias nuotolinio mokymo pamokas skirsime bendravimui, mokytojų ir mokinių susitarimams dėl nuotolinio mokymo taisyklių bei mokomųjų platformų įsisavinimui.
 7. Kiekvienas mokytojas, vadovaudamasis dalyko programa, pamokų tvarkaraščiu, parengs nuotolinio mokymo (si) taisykles (kaip bus pateikiamos užduotys, nurodomi atlikimo būdai ir laikas, konsultavimas, vertinimas, refleksija).
 8. Dalykų nuotolinį mokymą sudarys vaizdo pamokos, savarankiškas mokinio darbas, vertinimas ir refleksija.
 9. Mokiniai savarankiškai turės atlikti mokytojo pateiktas užduotis per nurodytą laiką ir jas pateikti vertinimui.
 10. Mokiniai ir mokinių tėvai turi informuoti dalykų mokytojus, jei dėl ligos negali dalyvauti nuotoliniame mokyme, ir su mokytoju susiderina kitą atsiskaitymo terminą.
 11. Pamokos pildomos ir įvertinimai fiksuojami elektroniniame dienyne TAMO vadovaujantis galiojančia mokyklos tvarka.
 12. Kita informacija mokiniams ir tėvams bus pateikiama per e dienyną.

Karantino režimo trukmė – nuo kovo 16 d. 00 val. .  Su Vyriausybės nutarimu galite susipažinti https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/73c0b060663111eabee4a336e7e6fdab

 

PRAŠOME GRIEŽTAI LAIKYTIS VISŲ NURODYMŲ DĖL KORONAVIRUSO PLITIMO STABDYMO.

 

Gimnazijos darbuotojai dirba nuotoliniu būdu. Su visais pedagoginiais darbuotojais galima susisiekti elektroniniais paštais.

Gimnazijos administracija pasiekiama elektroniniais p aštais ir telefonais:

direktorėl.spirgiene@pirmojigimnazija.lt; tel. 861297228
raštvedė - rastine@pirmojigimnazija.lt; tel. 868231055
pavaduotojos:
l.eglinskiene@pirmojigimnazija.lt; tel. 865279524
d.jakiene@pirmojigimnazija.lt; tel. 867434072
d.rumsiene@pirmojigimnazija.lt; tel. 867020166
socialinė pedagogėd.pesteniene@pirmojigimnazija.lt
ūkvedys - a.petrosius@pirmojigimnazija.lt; tel. 868742847

Login

Prisijungimo forma:

Prisiminti mane
 

Šilutės pirmoji gimnazija - VU Partnerė

Lyderių laikas