Paieška

Pamokų laikas

1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35
4. 10.55 - 11.40
5. 12.00 - 12.45
6. 12.55 - 13.40
7. 13.50 - 14.35
8. 14.45 - 15.30
Lyderių laikas

 

ŠILUTĖS PIRMOSIOS GIMNAZIJOS

2018 M. SPALIO MĖNESIO DARBO PLANAS

 

Eil.Nr.

Renginiai

Data

Atsakingi

I.

Tradiciniai renginiai

 

 

 1.  

Mokytojų diena

5 d.

D. Jakienė, J. Ežerinskė

 1.  

Gimnazisto vardo diena

19 d.

D. Jakienė, I, IV klasių vadovai

 1.  

Konstitucijos egzaminas (I, II etapai)

4, 18 d.

L. Toliušienė, A. Gečas

 1.  

Senųjų Šilutės evangelikų kapinių tvarkymas

9-26 d.

D. Peštenienė,

I-IV klasių vadovai

 1.  

Akcija ,,Atminties valanda“

26 d.

D. Peštenienė,

I-IV klasių vadovai

 1.  

Rudens kroso varžybos

3 d.

V. Kirjanovas,

 R. Drungilas

 1.  

Radijo laidos

1, 8, 15, 22 d.

L. Spirgienė

 1.  

Mokinių savivaldos susirinkimai

1, 8, 15, 22 d.

D. Jakienė

 1.  

Klasės seniūnų tarybos susirinkimai.

1, 8, 15, 22 d.

D. Jakienė

 1.  

Tarptautinio projekto „Lietuva – Vokietija“ I dalis Vokietijoje

24 iki 11-04

Adminsitracija,

A. Ežerinskis,

J. Ežerinskė

II.

Pasitarimai, susirinkimai, posėdžiai

 

 

 

Metodinių grupių užsiėmimai:

 

 

 1.  

Metodinės tarybos pasitarimas dėl Europos kalbų dienos veiklaraščio analizės, dėl refleksijos pamokose, DĖL

10 d.

D. Strazdauskienė,

L. Eglinskienė

 1.  

Metodinių grupių pasitarimai dėl diagnostinių testų analizės ir pasiūlymų rezultatams gerinti

10 d.

D. Strazdauskienė,

L. Eglinskienė,

Metodinių grupių pirmininkai

 1.  

Metodinėse grupėse aptarti mokinių pasiruošimą dalykų olimpiadoms

Mokinių sąrašus pateikti iki 12 d.

L. Eglinskienė,

D. Strazdauskienė

 1.  

Paruošti medžiagą mokyklinėms dalykų olimpiadoms (dalykų mokytojai)

Suderinti metodinėse grupėse

D. Strazdauskienė,

L. Eglinskienė

III.

Direkcinės tarybos pasitarimai:

 

 

1.

Mokinių įsitraukimas į neformalųjį švietimą

9 d.

D. Jakienė

2.

Mokinių lankomumo aptarimas

11 d.

D. Peštenienė

3.

Pagalbos mokiniui teikimo modelio veiksmingumo aptarimas

18 d.

D. Jakienė, R. Gagienė,

D. Peštenienė

4.

E-dienyno patikros aptarimas

24 d.

L. Eglinskienė

5.

I-ose klasėse dirbančių mokytojų pasitarimas

29 d.

Administracija

IV.

Kiti pasitarimai ir susirinkimai:

 

 

1.

I klasių mokinių tėvų susirinkimai „Klasės veiklos planavimas“

2 d.

Administracija, klasių vadovai

2.

III - IV klasių mokinių tėvų susirinkimai „Klasės veiklos planavimas“

4 d.

Administracija, klasių vadovai

3.

Tarptautinio projekto „Lietuva-Vokietija“ dalyvių tėvų susirinkimas

       8. d.

L. Spirgienė,

A. Ežerinskis,

J. Ežerinskė

4.

Tarptautinio projekto „Lietuva-Vokietija“ dalyvių pasitarimai

    15, 22   d.

A. Ežerinskis,

J. Ežerinskė

5.

Visų mokytojų susirinkimas dėl pamokų lankomumo, atsakomybės, (įsi)vertinimo,  naujų mokinių adaptacijos

      30 d.

Administracija,

 R. Gagienė

6.

Gerovės komisijos posėdžiai

11, 25 d.

D. Jakienė, R. Gagienė,

D. Peštenienė

III.

Ugdymo proceso stebėsena

 

 

 1.  

Mokinių asmens bylų patikra

8-12 d.

L. Eglinskienė, klasių vadovai

 1.  

Brandos egzaminų pasirinkimai

Iki 24 d.

L. Eglinskienė,

IV klasių vadovai

 1.  

Lapkričio mėn. kontrolinių darbų grafikas

25 d.

L. Eglinskienė

 1.  

Tyrimas „Pamokų tvarkaraščio vertinimas“

Iki 19 d.

L. Eglinskienė,

R. Gagienė

 1.  

Projektinių darbų temų pasiūlos aptarimas

23 d.

L. Eglinskienė,

R. Zapustaitė

 1.  

I-IV kl. mok.  praleistų pamokų  pateisinimas e dienyne

Iki lapkričio 5 d.

Klasių vadovai

 1.  

I-IV kl. pamokų lankomumo suvestinių analizė

Iki lapkričio 5 d.

D. Peštenienė

 1.  

Apklausa per I klasės valandą „Kaip aš jaučiuosi gimnazijoje?“

Iki 26 d.

D. Peštenienė

 1.  

Tyrimas „Naujų mokinių adaptacija“

 

Iki spalio 25 d.

L. Eglinskienė,

R. Gagienė

D. Peštenienė