Paieška

Pamokų laikas

1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35
4. 10.55 - 11.40
5. 12.00 - 12.45
6. 12.55 - 13.40
7. 13.50 - 14.35
8. 14.45 - 15.30
Lyderių laikas

ŠILUTĖS PIRMOSIOS GIMNAZIJOS

2018 M. GRUODŽIO MĖNESIO DARBO PLANAS

 

Eil.Nr.

Renginiai

Data

Atsakingi

I.

Veiklos ir tradiciniai renginiai

 

 

 1.  

Paskaita „Streso valdymas ir karjeros kelias“ II klasių gimnazistams

7 d.

D. Jakienė

 1.  

Paskaita „Sveiko gyvenimo būdas ir emocinis saugumas“ IV klasių gimnazistams

14 d.

D. Jakienė

 1.  

,,Viešumo tribūna“  su mokinių savivalda

6 d.

L. Spirgienė

L. Eglinskienė

 1.  

Nacionalinis matematinio ir gamtamokslinio raštingumo konkursas I ir II klasių mokiniams

7 d.

L. Eglinskienė

 1.  

Rajoninė informacinių technologijų olimpiada

    d.

L. Eglinskienė

 1.  

Signalinių pažymių analizavimas ir aptarimas su auklėtiniais

Iki 14 d.

I-IV klasių vadovai

 1.  

Mokyklinės dalykų olimpiados

Iki 20 d.

Metodinių grupių pirmininkai

 1.  

Veikla,  skirta Antikorupcijos dienai

Iki 7 d.

L. Toliušienė, A. Gečas

 1.  

Integruotas rusų kalbos,  technologijų projektas  II klasių mokiniams „Kalėdos. Tradicijos. Kalėdiniai atvirukai ir sveikinimai.“

Iki 20 d.

R.Zapustaitė

N. Titienė

 1.  

Kalėdinis tinklinio turnyras

6-13 d.

V. Kirjanovas

 1.  

Labdaros renginys „Pyrago diena“

Tiksinama

N. Mulerova, klasių vadovai

 1.  

Integruotas projektas ,,Adventinių renginių ciklas“

3-21 d.

N. Titienė, L. Toliušienė

 1.  

Projektas „Grožio ir kultūringo elgesio diena laukiant Kalėdų stebuklo“

21 d.

D. Jakienė, klasių vadovai

II.

Pasitarimai, susirinkimai, posėdžiai

 

 

1.

Metodinių grupių užsiėmimai:

 

 

1.1.

Metodinės tarybos posėdis dėl pamokų kitaip lapkričio 22 d. ir gruodžio 21 d.

5 d.

L. Eglinskienė,

D. Strazdauskienė

1.2.

Metodinių grupių pasitarimai dėl pamokų kitaip gruodžio 21 d.,  2018 m. metodinės veiklos analizės ir 2019 m. metodinės veiklos plano rengimo

3 - 21 d.

 

L. Eglinskienė,

D. Strazdauskienė, metodinių grupių pirmininkai

1.3.

Metodinės tarybos posėdis dėl gimnazijos 2019 m. veiklos plano rengimo

12 d.

L. Eglinskienė,

D. Strazdauskienė

1.4.

Metodinių grupių pasitarimai dėl mokinių individualios pažangos ir rezultatų tobulinimo aptarimo ir fiksavimo

Iki 31 d. paruošti panešimus MT

L. Eglinskienė,

D. Strazdauskienė, metodinių grupių pirmininkai

1.5.

Skaitymo įgūdžių gerinimo rekomendacijų aptarimas (ruošia lietuvių k. mokytojai)

Iki 28 d.

 Lietuvių k. mokytojų metodinė grupė

1.6.

Metodinės tarybos pasitarimas dėl ,, Protų kovų“ organizavimo I-IV klasių mokiniams pagal bendrąsias programas

28 d.

L. Eglinskienė,

D. Strazdauskienė

2.

Direkcinės tarybos pasitarimai:

 

 

2.1.

Dėl vidaus įsivertinimo

3 d.

L. Spirgienė

2.2.

Dėl mokytojų atestacijos

3 d.

Administracija

2.3.

Dėl gimnazijos 2019 m. veiklos plano rengimo

4 d.

L. Spirgienė

2.4.

Dėl egzaminatoriaus panaudojimo efektyvumo biologijos, lietuvių kalbos, istorijos, matematikos pamokose

Iki 28 d.

L. Spirgienė

2.5.

Grįžtamoji patikra „Mokymosi pasiekimų gerinimas“ III, IV kl.

3-7 d.

L. Spirgienė, III, IV kl. vadovai

2.6.

Grįžtamoji patikra „Individuali I, II kl. mokinių pažanga“

3-7 d.

L. Spirgienė, I, II kl. vadovai

2.7.

Mokinių pasiekimų vertinimas (signalinių pažymių analizė)

Iki 20 d.

L. Eglinskienė

3.

Kiti pasitarimai ir susirinkimai:

 

 

3.1.

Klasių vadovų pasitarimas dėl projekto „Grožio ir kultūringo elgesio diena laukiant Kalėdų stebuklo“

6, 13 d.

D. Jakienė

3.2.

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacinės komisijos posėdis

12 d.

L. Eglinskienė

3.3.

Mokytojų tarybos posėdis dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2018-2020 metų atestacijos programos ir gimnazijos 2019 m. veiklos plano rengimo 

13 d.

L. Spirgienė,

L. Eglinskienė

3.4.

Gimnazijos tarybos posėdis dėl 2018 m. gimnazijos veiklos plano, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2018-2020 metų atestacijos programos ir gimnazijos 2019 m. veiklos plano rengimo 

14 d.

L. Spirgienė,

L. Eglinskienė

3.5.

Vaiko gerovės komisijos posėdis

6, 13 d.

D. Jakienė

3.6.

Mokinių savivaldos susirinkimai

3, 10, 17 d.

D. Jakienė

3.7.

Klasių seniūnų tarybos susirinkimai

3, 10, 17 d.

D. Jakienė

III.

Ugdymo proceso stebėsena

 

 

 1.  

Dokumentų patikra (konsultacijų, e dienynų).

Iki  31 d.

Administracija

 1.  

Pamokų stebėsena „Mokinio ir mokytojo veiklų pamokoje santykis  (70% / 30%) ir praktinės užduotys pamokoje“

Pagal atskirą grafiką

Adminsitracija

 1.  

Vidaus įsivertinimo klausimyno užpildymas (iqesonline sistemoje). Pildo tėvai, mokiniai, mokytojai

Iki 14 d.

D. Rumšienė

 1.  

I-IV kl. mok.  praleistų pamokų  pateisinimas E – dienyne.

Iki sausio 10 d.

Klasių vadovai

 1.  

I-IV kl. pamokų lankomumo suvestinių analizė.

Iki sausio 15 d.

D. Peštenienė

 1.  

Kontrolinių darbų grafikas

Iki 20 d.

L. Eglinskienė