Paieška

Pamokų laikas

1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35
4. 10.55 - 11.40
5. 12.00 - 12.45
6. 12.55 - 13.40
7. 13.50 - 14.35
8. 14.45 - 15.30

Ugdymo karjerai koordinatoriai:

Daiva Jakienė (119 kab.) - pavaduotoja ugdymui
Renata Petrenkienė
(51 kab.) – etikos mokytoja, Mokinių karjeros centro ,,Rinkis ateitį“, vadovė

 

Gimnazija dalyvauja projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“.
Daugiau informacijos apie projektą ir mokinių ugdymą karjerai – internetinėje svetainėje www.mukis.lt

Ugdymo karjerai tikslas:

Sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties ir profesijos pasirinkimui, tolesnei profesinei raidai bei mokymuisi visą gyvenimą.

Ugdymo karjerai uždaviniai:

 Siekiama, kad mokiniai:

  •          pažintų karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, socialinę aplinką ir socialinių vaidmenų įvairovę;
  •          rastų ir efektyviai naudotų karjeros informaciją bei pasinaudotų mokymosi visą gyvenimą galimybėmis;
  •          remdamiesi asmenine ateities vizija, keltų karjeros tikslus, sudarytų ir nuolat atnaujintų karjeros planą;
  •           mokymosi ir laisvalaikio veiklose taikytų ir tobulintų karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas;
  •          būtų pasirengę sėkmingai pereiti į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką ir joje įsitvirtinti.


Dėl individualių konsultacijų ugdymo karjerai klausimais mokiniai, jų tėvai ir mokytojai  gali kreiptis į Renatą Petrenkienę 51 kabinetas.

 Naudingos nuorodos:

Lietuvos aukštųjų mokyklų bendrojo priėmimo tvarka, konkursinio balo skaičiuoklė, ankstesnių metų konkursiniai balai skelbiami:  www.lamabpo.lt 

Informacija apie profesijas, kvalifikacijas, profesines ir aukštąsias mokyklas, mokymo ir studijų programas – Atviros informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemos (AIKOS) interneto svetainėje:  www.aikos.smm.lt

Su brandos egzaminų laikymo tvarka ir pavyzdžiais galima susipažinti Nacionalinio egzaminų centro interneto svetainėje: www.egzaminai.lt 

Elektroninį leidinį abiturientams rasite: http://www.tinklas.lt/kur-studijuoti

Studijų kokybės vertinimo centras skelbia duomenis apie vertintas visų Lietuvos aukštųjų mokyklų studijų programas, jų akreditaciją:  www.skvc.lt 

 Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos internetinė svetainė: www.smm.lt 

Susipažinti su karjeros planavimo žingsniais, profesijomis ir atlikti įvairius testus galima internetinėje svetainėje: www.euroguidance.lt 

Informaciją apie projektą „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“ ir ugdymą karjerai rasite internetinėje svetainėje:  www.mukis.lt

Informaciją apie darbo rinkos tendencijas ir prognozes, įsidarbinimo galimybių barometrą, teikiamas paslaugas rasite Lietuvos darbo biržos Jaunimo darbo centro svetainėje:

www.ldb.lt/jaunimui

Informaciją apie lengvatines paskolas ir socialines stipendijas teikia Valstybinis studijų fondas:  www.vsf.lt