Gimnazija ieško anglų kalbos mokytojo ir IT inžinieriaus.

Sveikiname ir labai džiaugiamės rajono anglų kalbos olimpiados laimėtojais - G.Gužauskaite (I vieta) ir B.Ranausku (II vieta). Gimnazistams ruoštis padėjo anglų kalbos mokytojos N.Mulerova ir K.Sodonienė. Linkime sėkmės G.Gužauskaitei, vyksiančiai į respublikinę anglų kalbos olimpiadą. 

Sveikiname rajono mokinių biologijos olimpiados prizinių vietų laimėtojus ir jų mokytojas - L.Radionovą (III vieta), G.Gužauskaitę (II vieta), U.Rupšytę (II vieta) ir D.Strazdauskienę bei V.Vilčiauskienę!

Šią savaitę:                                                                                                                               

2019 m. vasario 11 – 15 d.                                                                                                                       

Budinti klasė – Ic  klasės vadovas (ė) – Algirdas Grišius

  Sav.

Renginiai pagal gimnazijos veiklos planą

I.

● Radijo laida 8.55 val.

●Padėkos pertrauka po 3 pamokų direktorės kabinete. Dalyvauja rajono mokinių fizikos olimpiados laimėtojai ir mokytojas Zigmas Sirtautas.

●Padėkos pertrauka po 4 pamokų direktorės kabinete. Dalyvauja tarptautinio edukacinio konkurso „Olympis 2019“ laimėtojai ir mokytoja Daiva Strazdauskienė.

●Mokinių savivaldos posėdis po 3 pamokų 119 kabinete.

●Klasių seniūnų pasitarimas po 4 pamokų 119 kabinete.

●Direkcinės tarybos pasitarimas dėl susirinkimo „Mokinys, tėvai, mokytojas“ organizavimo 10.00 val. direktorės kabinete.

II.

● Rajono mokinių rusų kalbos olimpiada 10.00 val. 303, 304 kabinetuose.

● Mokyklinė istorijos olimpiada per 4-5 pamokas 217, 220 kabinetuose.

● I, II, III, IV klasių mokinių tėvų susirinkimai „Mokinys, tėvai, mokytojas“  nuo 16.00 val. iki 19.30 val.

III.

●Direkcinės tarybos pasitarimas dėl mokinių tėvų susirinkimo refleksijos 9.00 val. direktorės kabinete.

●III klasių mokinių parodos „100 Šilutės krašto akimirkų naujajam Lietuvos šimtmečiui“ pristatymas 13.30 val.

F. Bajoraičio bibliotekoje.

IV.

 

● Direkcinės tarybos pasitarimas dėl patirtinio ugdymo 9.00 val. direktorės kabinete.

●Direkcinės tarybos posėdis 14.30 val. direktorės kab. (kviečiame mokinius ir mokytojus prie kavos puodelio, kurie turi pasiūlymų, problemų ir kt. ...).

V.

● Renginiai, skirti Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti (pagal atskirą planą).

● PUPP lietuvių kalbos ir literatūros (žodžiu)  IIb kl. per 1-2 pamokas 219 kabinete.

● Protų kovos pagal dalykų programas abiturientams.

●Šimtadienis (pagal atskirą planą)

●Bendras kavos (arbatos) stalas po 3 pamokų mokytojų kambaryje.

 • Lietuvos gyventojų rezistencijos ir genocido centro paroda „Represuoti 1918-1940 m. LR ministrų kabinetų nariai“ gimnazijos 2 aukšte veiks iki kovo 1 d.
 • Mokinių atostogos (pravesti saugaus elgesio instruktažus „Saugok save ir šalia esantį“).

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Pamokos prasideda

Žiemos

2019-02-18

2019-02-22

2019-02-25

 

ŠILUTĖS PIRMOSIOS GIMNAZIJOS

2019 M. VASARIO MĖNESIO DARBO PLANAS

 

Eil.Nr.

Renginiai

Data

Atsakingi

I.

Veiklos

   

1.       

Patirtinis mokymas „Kvėpavimo priklausomybė nuo fizinio krūvio“ Ia kl.

1 d.

D. Rumšienė ir Ia kl. dirbantys mokytojai

2.       

Spektaklis „Altorių šešėly“

7 d.

L. Eglinskienė, klasių vadovai

3.       

Karjeros planavimas „Studijos 2019“

8 d.

D. Jakienė

4.       

Srautinė pamoka „K. Donelaitis“

12 d.

V. Galinskienė

5.       

Filmas „Tarp pilkų debesų“

15 d.

D. Peštenienė

6.       

Šimtadienio šventė „Mano pėdsakas“

15 d.

D. Jakienė, III ir IV klasių vadovai

7.       

Abiturientų kovos, skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo dienai

15 d.

D. Strazdauskienė, IV klasių vadovai

8.       

Projektas „Atvira gimnazija“

1-14 d.

Administracija, metodinė taryba, mokinių savivalda

II.

Pasitarimai, susirinkimai, posėdžiai

 

 

1.

Metodinių grupių užsiėmimai:

 

 

1.1.

Veiklos planavimo kūrimo darbo grupės pasitarimas

 7d.

L. Spirgienė, metodinių grupių pirmininkai

1.2.

Metodinės grupės pasitarimas dėl koferencijos „Du šimtmečiai“

19 d.

L. Eglinskienė, socialinių mokslų grupė

1.3.

Metodinės tarybos pasitarimas dėl koferencijos „Kodėl žmonės ieško pažadėtosios žemės ne savo tėvynėje?“

20 d.

L. Eglinskienė, užsienio kalbų metodinė grupė

1.4.

Metodinės grupės pasitarimas dėl koferencijos „Sėkmingas bendradarbiavimas“

21 d.

L. Eglinskienė, J. Ežerinskė, A. Ežerinskis

1.5.

Metodinės tarybos pasitarimas dėl protų kovų pagal dalykines programas.

21 d.

L. Eglinskienė, metodinių grupių pirmininkai

1.6.

Metodinės tarybos pasitarimas dėl bandomųjų valstybinių brandos egzaminų.

22 d.

L. Eglinskienė, metodinių grupių pirmininkai

2.

Direkcinės tarybos pasitarimai:

   

2.1.

Dėl vidaus įsivertinimo

13 d.

L. Spirgienė

2.2.

Grįžtamoji patikra po pusmečio su I – IV klasių vadovais ir dalykų mokytojais

Iki 7 d.

L. Spirgienė

2.3.

Grįžtamoji patikra po pusmečio su I – IV klasių mokiniais

11- 15 d.

L. Spirgienė

3.

Kiti pasitarimai ir susirinkimai:

 

 

3.1.

Seminaras „Individualios mokinių pažangos stebėjimo, fiksavimo pamokose praktika, siekiant geresnių mokymo(si) rezultatų“

8 d.

L. Spirgienė

3.2.

Seminaras-praktikumas „Patirtinis mokymas(is)“

19 d.

L. Spirgienė

 

Paskaita „Vaiko dienos režimas“ mokinių tėvams

13, 14 d.

D. Strazdauskienė

3.3.

I, II, III, IV klasių mokinių tėvų susirinkimai

  12 d.

Administracija, klasių vadovai, dalykų mokytojai

3.4.

IV klasių mokinių tėvų susirinkimai

 14 d.

Administracija, klasių vadovai, dalykų mokytojai

3.5.

II klasių vadovų pasitarimas dėl mokinių ugdymo(si) rezultatų ir tolesnės veiklos

12 d.

L. Eglinskienė

3.5.

Gerovės komisijos posėdis.

14, 28 d.

D. Jakienė

3.6.

Mokinių savivaldos susirinkimai

4, 11, 25 d.

D. Jakienė,

3.7.

Klasių seniūnų tarybos susirinkimai

4, 11, 25 d.

D. Jakienė,

3.8.

I-IV kl. srautiniai mokinių susirinkimai „Pirmojo pusmečio klasės veiklos ataskaita“

11-15 d.

D. Jakienė, klasių vadovai, seniūnai

III.

Ugdymo proceso stebėsena

 

 

 1.  

Mokytojų tarybos posėdis dėl pirmojo pusmečio rezultatų analizės

 8 d.

L. Spirgienė

 1.  

Neformaliojo švietimo tvarkaraščio tikslinimas ir tvirtinimas pasibaigus I-ajam pusmečiui

Iki 8 d.

D. Jakienė

 1.  

Mokyklinė istorijos olimpiada

5 d.

L. Eglinskienė

 1.  

PUPP lietuvių k. temų ir potemių pasirinkimas

Iki 7 d.

L. Eglinskienė, lietuvių k. mokytojai

 1.  

II klasių mokinių supažindinimas su lietuvių kalbos ir matematikos pasiekimų patikrinimo vykdymo instrukcijomis

Iki 10 d.

L. Eglinskienė, lietuvių k., matematikos mokytojai

 1.  

Lietuvių kalbos įskaitos temų pasirinkimas

Iki 27 d.

L. Eglinskienė, lietuvių k. mokytojai

 1.  

Individualios konsultacijos II kl. mokiniams dėl individualių ugdymosi planų

Visą mėn.

D. Rumšienė, klasių vadovai

 1.  

I-IV kl. pamokų stebėsena (individualios pažangos fiksavimas)

Visą mėn.

Administracija

 1.  

I-IV kl. mok.  praleistų pamokų  pateisinimas E – dienyne.

Iki vasario

10 d.

Klasių vadovai

 1.  

I-IV kl. pamokų lankomumo suvestinių analizė.

Iki vasario

15 d.

D. Peštenienė

 1.  

Kontrolinių darbų grafikas

Iki 20 d.

L. Eglinskienė

 

Login

Prisijungimo forma:

Prisiminti mane